Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

12 września 2019

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest symetryczny – znaczna ich część przeznaczona zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są z reguły niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona jest wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, iż w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera niewielki ułamek z funduszu, jaki dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd często właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.

You May Also Like