Doradztwo restrukturyzacyjne – pomoc dla firm na skraju upadłości

8 marca 2020

Nie każde przedsiębiorstwo funkcjonuje z sukcesem na rynku. Częstokroć z powodu niewłaściwego zarządzania, niepomyślnych umów czy po prostu niedających się przewidzieć okoliczności, zadłużenie firmy zaczyna rosnąć tak raptownie, iż pojawia się obawa o niewypłacalność wobec kontrahentów czy wręcz o upadłość firmy. W takich wypadkach warto zgłosić się o poradę doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – trzeba zdobyć licencję

Aktualna ustawa Prawo restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać w pierwszym miesiącu 2016 r. Na mocy zapisów tej ustawy obowiązująca uprzednio licencja syndyka przekształciła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja wydawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym warunki wyliczone w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, nieskazitelna opinia, uzyskanie tytułu magistra, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem bądź jego częścią oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Egzamin przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, jak również odpowiadają na sto pytań testowych z zakresu finansów, prawa, ekonomii oraz zarządzania, ze szczególnym naciskiem na specyfikę postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – pomoc dla dłużnika i wierzyciela

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym przyznała licencjonowanym doradcom większe uprawnienia niż te, którymi dysponowali syndycy przed 2016 r.. Syndyk zajmował się restrukturyzacją wyłącznie na polecenie sądu. Aktualnie doradca restrukturyzacyjny może wspomagać firmę na wiele tygodni przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, między innymi poprzez wykonanie przeglądu sytuacji, w jakiej jest firma i wskazanie najskuteczniejszego dla danego podmiotu planu działania czy przygotowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może również być reprezentantem dłużnika w mediacjach z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, ale także może wspomagać swoją wiedzą wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Restrukturyzacja często bywa ciężką i wieloaspektową procedurą, tym samym ważne jest, żeby doradca restrukturyzacyjny potrafił w przejrzysty sposób wyjaśnić dłużnikowi jego sytuację. Atutem doradcy będzie też dobra znajomość branży, w której funkcjonuje restrukturyzowana firma, ponieważ ułatwia to przygotowanie planu restrukturyzacji czy odszukanie i przedłożenie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.

You May Also Like